Regulamin sklepu internetowego

 1. Właścicielami i prowadzącymi sklep internetowy za pomocą witryny https://oze-ekoshop.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) są wspólnicy Spółki EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142.  (zwane dalej „Sprzedawcą”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem e-mail: sklep@ekopolska.eu lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod numerem telefonu: + 48 12 264 10 11. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta klient otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy infolinii.
 4. Współadministratorami danych osobowych Klientów są wspólnicy Spółki EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142.
1. Definicje
 • Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz hasłem przesłanym przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Sprzedawca – należy przez to rozumieć firmę EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142.
 • Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.
 • Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres e-mail: sklep@ekopolska.eu lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: + 48 12 264 10 11.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”;
2. Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu
 1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 .
 5. Nie jest dopuszczalne:
  1. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
  2. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
  3. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  4. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.
3. Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży
 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiarów. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Klient ma możliwość zalogowania się do Konta indywidualnego lub złożenia zamówienia jako gość. Klient realizuje zamówienie uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.
4. Utworzenie Konta indywidualnego
 1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Zaloguj się” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania adresu e-mail.
 2. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wygenerowane przez Sprzedawcę hasło oraz potwierdzenie utworzenia Konta indywidualnego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych, w tym zmiany hasła.
5. Dostawa
 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL poprzez kuriera. Akceptowany jest również odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Kąpielowa 10, 30-434 Kraków lub ul. Kopernika 9A, 32-050 Skawina w godzinach: 8:00 – 16:30.
 3. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
 4. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
 5. Termin dostarczenia Towaru zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy. W przypadku podania przez Sprzedawcę terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
6. Ceny i Płatności
 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Walutą płatności jest polski złoty.
 3. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 4. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 5. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  1. przed dostawą – przelewem bankowym na podany podczas składania zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy
  2. przed dostawą – przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay, obsługiwanym przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437ING Bank Śląski SA., z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice;
  3. przed dostawą przelewem bankowym, BLIK, Google Pay lub kartą płatniczą za pośrednictwem usługi Integratora Płatności Paynow, obsługiwanym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88;
  4. przy odbiorze osobistym w przypadku zamówienia do sklepu stacjonarnego.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 5a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 5b i 5c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu Tpay lub Paynow potwierdzenia dokonania płatności. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 5d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, będzie wiązał się z jego niewydaniem Klientowi oraz z możliwością odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
7. Reklamacje
 1. Jeżeli zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
 5. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz w przypadku, gdy klient jest Konsumentem, termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 10. Reklamację można złożyć na piśmie poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie na adres: ul. Kąpielowa 10, 30-434 Kraków. Reklamacje można składać również poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@ekopolska.eu z zawarciem opisu zgłaszanej wady i zdjęć wadliwego towaru lub opisu zgłaszanego problemu, jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 11. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, dokładny opis towaru oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 12. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
 13. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie (listem poleconym) na wskazany przez Klienta adres.
 14. Sprzedawca nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 1. Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę, o której mowa w ust. 1 lub wskazaną przez nią osobę trzecią.
 3. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: ul. Kąpielowa 10, 30-434 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep.fotowoltaika@ekopolska.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 złożyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1 o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1, chyba że Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu.
 9. W przypadku płatności za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na podany przez Klienta numer konta bankowego. W przypadku, gdy Klient nie poda w ramach przesyłki zwrotnej numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot płatności, Sprzedawca podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia tej informacji.
 10. Jeżeli Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 korzystająca z prawa do odstąpienia wybrała sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1 poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 12. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 1 ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W konsekwencji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki odesłanej za pobraniem oraz innych przesyłek, które wiążą się dla Sprzedawcy z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego.
 13. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Inne usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:
 2. Usługę Newsletter,
 3. Usługę Konta indywidualnego,
 4. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Sklepie internetowym oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania Newslettera).
 5. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.
 6. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień.
 7. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.
10. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmę EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142 jako współadministratorów danych osobowych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony

Za pośrednictwem Strony https://oze-ekoshop.pl zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony, natomiast w  przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika również w  celu prowadzenia marketingu internetowego. Co do zasady pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako Użytkowników korzystających ze Strony odczytywanych z Plików cookies jest EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142, adres e-mail: sklep@ekopolska.eu, nr tel.: tel.:12 264 10 11
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z Administratorem danych osobowych (spółką)
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Państwu jako Użytkownikom korzystania ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z Plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) – uzasadniony interes Administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkownika na potrzeby Administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony. Natomiast w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu internetowego, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi w przypadku jej wyrażenia Państwa zgoda na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla placówki np. hostingodawca strony internetowej.
 5. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 6. Państwa dane osobowe jako Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Ponadto użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W procesie umożliwiania Państwu korzystania ze Strony nie podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.
11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2021 r.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:
 6. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
 7. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz
 8. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
 9. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2024 r. Aktu o Usługach Cyfrowych w Regulaminie Serwisu Hostingowego dhosting.pl wprowadzamy zmiany, które mają na celu dostosowanie jego postanowień do obowiązków wynikających z ww. regulacji. Jednocześnie, starając się usprawniać nasze usługi, czego najlepszym dowodem w ostatnim czasie jest nowa wersja EWH 2.0, przy okazji zmian wprowadzanych w związku z wejściem w życie Aktu o Usługach Cyfrowych, wprowadzamy również inne zmiany, które mają na celu zwiększenie transparentności naszych usług. Modyfikacje obejmują w szczególności: – §1 – drobne modyfikacje w podstawowych definicjach; – §1 pkt 25; §6 pkt 8, 9, 10, 13; §9 pkt 11 – zmiany związane z wchodzącymi w życie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2002 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych); – §1 pkt 24; §2 pkt 3 – zmiany związane z ochroną danych osobowych oraz RODO – szczegółowe zapisy związane z ochroną danych osobowych zostały przeniesione do polityki prywatności: https://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html; – §3 pkt 3 – wprowadzenie zapisu informującego, że usługi skierowane są do osób pełnoletnich;  §4 pkt 10 – uszczegółowienie rekompensat wynikających ze szkód będących skutkiem przerw w świadczonych usługach; – §9 pkt 6, 7 – zmiany związane z modyfikacją regulaminu w przyszłości i możliwością odstąpienia od umowy w ich wyniku. Powyższe zmiany wchodzą w życie 17 lutego 2024 r. i nie mają wpływu na działanie usług świadczonych przez dhosting.pl. Pełny regulamin znajdą Państwo pod adresem: https://dhosting.pl/download/regulamin_dhosting_pl-od-2024-02-17.pdf.

Procedura odbioru osobistego

Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL poprzez kuriera. Akceptowany jest również odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym pod adresem ul. Kąpielowa 10, 30-434 Kraków lub ul. Kopernika 9A, 32-050 Skawina w godzinach 8:00-16:30.

Zgłoszenie uszkodzonej przesyłki